Malayalapachcha

അപസർപ്പക സാഹിത്യം കല, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം

14-ാം ലക്കം 2022 Malayalapachcha 14 – 2022 Download PDF Latest Articles ഭാഗം 1 –അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ഭാവുകത്വവും ചരിത്രം ഭാഗം 2 – അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ജനുസ്സും ആഖ്യാനവും ഭാഗം 3 –  അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ജാതി, ശരീരം, ലിംഗപദവി

ഗവേഷണം സംവാദങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ

13-ാം ലക്കം 2022 Malayalapachcha 13 – Feb 2022 Download PDF ഭാഗം 1 – സംഭാഷണം  പ്രൊഫ. ജെ. ദേവിക പ്രൊഫ. ടി.വി. മധു ഭാഗം 2 – പ്രബന്ധങ്ങൾ   പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനയുടെ രാഷ്ട്രീയം    – എം.ആർ. രാഘവ വാരിയർ ഗവേഷണവും പ്രബന്ധരചനയും    – എൻ. അജയകുമാർ യൂറോസെൻട്രിസത്തിനു കീഴിലെ ഗവേഷണം: രീതിശാസ്ത്രം തടവറയാകുമ്പോൾ     – ദിലീപ് ആർ Framing Feminist Research: Critical Impasse and Paradoxes    – Dr. Sherin B.S. …

ഗവേഷണം സംവാദങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ Read More »

അടിമത്തത്തിന്റെ ഭൂപടങ്ങൾ ചരിത്രവും ജ്ഞാനവ്യവഹാരങ്ങളും

malyalapachcha 12 – 2021aug Download PDF ഭാഗം 1- ചരിത്രം സമൂഹം Complexities of Colonialism and the Question of Affect: The Problem of Caste Slavery in Kerala.    – എം.ആർ. രാഘവ വാരിയർ മധ്യകാലകേരളത്തിലെ അടിമത്തരൂപങ്ങൾ    – ഡോ.കെ എസ് മാധവൻ അടിമക്കച്ചവടവും ചില ആഖ്യാനങ്ങളും    – വിനിൽ പോൾ ജാതി അടിമത്തവും അറ്റ്ലാൻ്റിക് അടിമത്തവും ജോതിബ ഫുലെയുടെയും ബി. ആർ അംബേദ്‌കറുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ    – എ. എം. ഷിനാസ് Slavery, Colonial Rule and …

അടിമത്തത്തിന്റെ ഭൂപടങ്ങൾ ചരിത്രവും ജ്ഞാനവ്യവഹാരങ്ങളും Read More »

ഭാഷാസൂത്രണം ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗം

malayalapachcha 11 – 2020 march2021 Download PDF കോളനിയനന്തരഭാഷാശാസ്ത്രം: ഭാഷാനയവും സാമൂഹ്യജനാധിപത്യവും    – പി.പവിത്രൻ ആഗോളീകരണകാലത്തെ മലയാളഭാഷാസൂത്രണം    – സന്തോഷ് എച്ച്. കെ മലയാളഭാഷാസൂത്രണവും സാങ്കേതിക പദരൂപീകരണവും    – സീന ജോൺ ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ മലയാളവഴികൾ    – ശ്രീനാഥൻ എം. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ ഭാഷാസൂത്രണ പദ്ധതി    – മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ മലയാളപഠനം: ഭാഷാസൂത്രണദൃഷ്ടിയിൽ    – സോമനാഥൻ പി അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷകളുടെ ഭാഷാസൂത്രണം    – ജോസഫ് കെ ജോബ് തലശ്ശേരിരേഖകളും നിഘണ്ടുക്കളും ഭാഷയുടെ വികാസചരിത്രത്തിൽ    – ജോസഫ് സ്കറിയ ഉച്ചാരണവും പാരമ്പര്യങ്ങളും    – സി.ജെ. ജോർജ്ജ് കേരള ഭാഷകൾ, മലയാള …

ഭാഷാസൂത്രണം ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗം Read More »

സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം അറിവതിരുകളും എതിർഭാവനകളും

mayalapachcha 10 – 2020 feb D Download PDF ഭാഗം 1- വിചാരം പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാനം ഒരു വീണ്ടുവിചാരം    – എൻ. അജയകുമാർ അതിരുകളും ആത്മസാധൂകരണവും    – സുനിൽ പി. ഇളയിടം സാഹിത്യചരിത്രത്തിനൊരു രൂപരേഖ    – എൻ.സി.ഹരിദാസൻ ആധുനികതാവാദം സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിൽ    – ഡോ.എം.ആർ. രാജേഷ് സാഹിതീയതയുടെ ചരിത്രവിചാരം    – ജിഷ ആർ. ഭാഗം 2- പുനർവായന എഴുത്തമ്മമാർ മറ(യ്)ക്കപ്പെടുമ്പോൾ:    – ഡോ.പി. ഗീത സൗന്ദര്യദേശങ്ങൾ: സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം    – കെ.വി. ശശി പദ്യസാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ എഴുത്തുകാരികൾ     – നിമ്യ. പി. മലയാളസാഹിത്യവിമർശനം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു!    – ആതിര കുഞ്ഞുമോൻ നാടൻപാട്ടുകളുടെ അപരവൽക്കരണം    – …

സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം അറിവതിരുകളും എതിർഭാവനകളും Read More »

യാത്ര, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം

mayalapachcha 9 -2019 august Download PDF ഭാഗം 1- യാത്ര: സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയവും സ്ഥലം മാർഗം യാത്ര: മണിപ്രവാളത്തിലെ ഭാവനാദേശങ്ങൾ    – ഡോ. ദിലീപ്‌കുമാർ കെ.വി. യാത്രാനുഭവം-ചില ചിന്തകൾ    – ഡോ.പി.രൺജിത് പെൺയാത്രക്കുറിപ്പുകളിലെ വിടവുകൾ    – ഡോ. ജിസാ ജോസ് സഞ്ചാരാധുനികതയും കുടിയേറ്റവും    – യാക്കോബ് തോമസ് ഹൈറേഞ്ച്: അപരദേശത്തിൻ്റെ ഭൂപടം    – കെ.പി. ജയകുമാർ യാത്ര, എഴുത്ത്, സൈബറിടങ്ങൾ: സമകാലികയാത്രയുടെയും യാത്രയെഴുത്തിന്റെയും സാംസ്കാരികവിശകലനം    – സൗമ്യ തോമസ് ഭാഗം 2- യാത്ര: സാഹിത്യം, അനുഭവം, പാഠം അഗസ്ത്യാർകൂടയാത്ര: ചരിത്രം, മിത്ത്, യാഥാർത്ഥ്യം    – ഡോ. …

യാത്ര, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം Read More »

Scroll to Top