അപസർപ്പക സാഹിത്യം കല, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം

14-ാം ലക്കം 2022

Malayalapachcha 14 – 2022

Latest Articles

ഭാഗം 1 അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ഭാവുകത്വവും ചരിത്രം

ഭാഗം 2 – അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ജനുസ്സും ആഖ്യാനവും

ഭാഗം 3 –  അപസർപ്പക സാഹിത്യം: ജാതി, ശരീരം, ലിംഗപദവി

Scroll to Top