ഗവേഷണം സംവാദങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ

13-ാം ലക്കം 2022

Malayalapachcha 13 – Feb 2022

ഭാഗം 1 - സംഭാഷണം

 പ്രൊഫ. ജെ. ദേവിക

പ്രൊഫ. ടി.വി. മധു

ഭാഗം 2 – പ്രബന്ധങ്ങൾ

 

പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനയുടെ രാഷ്ട്രീയം
    – എം.ആർ. രാഘവ വാരിയർ

ഗവേഷണവും പ്രബന്ധരചനയും
    – എൻ. അജയകുമാർ

യൂറോസെൻട്രിസത്തിനു കീഴിലെ ഗവേഷണം: രീതിശാസ്ത്രം തടവറയാകുമ്പോൾ

    – ദിലീപ് ആ

Framing Feminist Research: Critical Impasse and Paradoxes
    – Dr. Sherin B.S.

ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്രം: ഗവേഷണരീതിയും രീതിശാസ്ത്രവും
    – പി.എം.ഗിരീഷ്

Looking for a Common Horizon: A Study of the Nexus between Hermeneutics and Research
    – Dr. Sony Augustine, Dr. K.K. Kunhammad

കലാചരിത്രജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നചിന്തയുടെ ചെറുരൂപങ്ങൾ: ഒരു ക്ലാസ് റൂം പരീക്ഷണത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ
    – ഡോ. കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ

 

ഫോക്ലോർ ഗവേഷണത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ

    – കെ.എം.ഭരതൻ

 

അന്തർവൈജ്ഞാനികത

    – ഡോ.ടി.എം. സോമലാൽ 

ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയം

    – രവിശങ്കർ എസ്. നായർ 

ഗവേഷണം: ഫോ‌ക്ലോർപഠനം, സംസ്കാരപഠനം

    – അജു കെ. നാരായണൻ 

മൂലപാഠത്തിന്റെ പഠനം: സംസ്കൃതഗവേഷണത്തിലെ സാധ്യതകൾ

    – ഡോ. കെ .മുത്തുലക്ഷ്മി 

അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വംശാവലികൾ: ഭാഷയിലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും പെരുകുന്ന അധീശത്വത്തിന്റെ വിമർശവിശകലനം

    – ഡോ. അജയ് എസ്. ശേഖർ 

Scroll to Top