അടിമത്തത്തിന്റെ ഭൂപടങ്ങൾ ചരിത്രവും ജ്ഞാനവ്യവഹാരങ്ങളും

malyalapachcha 12 – 2021aug

ഭാഗം 1- ചരിത്രം സമൂഹം

Complexities of Colonialism and the Question of Affect: The Problem of Caste Slavery in Kerala.
    – എം.ആർ. രാഘവ വാരിയർ

മധ്യകാലകേരളത്തിലെ അടിമത്തരൂപങ്ങൾ
    – ഡോ.കെ എസ് മാധവൻ

അടിമക്കച്ചവടവും ചില ആഖ്യാനങ്ങളും
    – വിനിൽ പോൾ

ജാതി അടിമത്തവും അറ്റ്ലാൻ്റിക് അടിമത്തവും ജോതിബ ഫുലെയുടെയും ബി. ആർ അംബേദ്‌കറുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
    – എ. എം. ഷിനാസ്

Slavery, Colonial Rule and Tribal History: Analyzing the ‘Adiyas’ and ‘Paniyas’ of Kerala through the Colon Archives
    – Parvathy P

Towards A History of Itinerant Christian Missions in Modern Kerala
    – Aneesh R.

സ്വത്വാവബോധത്തിൻ്റെ പെൺവഴികൾ ഭൂതവർത്തമാനങ്ങളിൽ
    – പ്രിയ എസ്.

ഭാഗം 2 - സംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ

ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന്റെ കാവ്യശാസ്ത്രവും പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും
    – പ്രൊഫ. ടി.എം. യേശുദാസൻ

വയനാട്ടിലെ ബഹുവിധ അടിമ-ഉടമവ്യവഹാരങ്ങൾ: ചരിത്രവും സമൂഹഘടനയും മിത്തുകളുടെ ഇടപെടലും-സമൂഹശാസ്ത്ര വിശകലനം
    – ഡോ.ഇന്ദു മേനോൻ

മാതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം -മൗനത്തിൻ്റെ കൂടുതകർക്കുന്ന ബന്ധം
    – ഡോ. ജിഷ എലിസബേത്ത് വർഗ്ഗീസ്

അടിമത്തത്തിന്റെ ചരിത്രം ഔദ്യോഗികരേഖയിലും നോവലിലും
    – ഡോ. ജിസ് ജോസ്,

ആദിവാസി: സങ്കല്പനത്തിൻ്റെ സാധുതയും രാഷ്ട്രീയവും
    – അബ്ദുൾ റഫിക്

മീശ: അന്നഭൂമികയിലെ ചരിത്രവഴികൾ
    – ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ.

ജാതിവിരുദ്ധസമീപനം ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൃതികളിൽ 
    – സിംപ്ൾ എ.ഇസെഡ്

Locating the Slave Converts in the Nineteenth Century Malayalam Novels
    – Sephora Jose

അടിമത്തത്തിന്റെ ബൈബിൾചരിത്രപാഠങ്ങൾ
    – ഡോ. സ്മിതാ ഡാനിയേൽ. എസ്. എൽ,

Scroll to Top