ഭാഷാസൂത്രണം ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗം

malayalapachcha 11 – 2020 march2021

കോളനിയനന്തരഭാഷാശാസ്ത്രം: ഭാഷാനയവും സാമൂഹ്യജനാധിപത്യവും
    – പി.പവിത്രൻ

ആഗോളീകരണകാലത്തെ മലയാളഭാഷാസൂത്രണം
    – സന്തോഷ് എച്ച്. കെ

മലയാളഭാഷാസൂത്രണവും സാങ്കേതിക പദരൂപീകരണവും
    – സീന ജോൺ

ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ മലയാളവഴികൾ
    – ശ്രീനാഥൻ എം.

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ ഭാഷാസൂത്രണ പദ്ധതി
    – മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ

മലയാളപഠനം: ഭാഷാസൂത്രണദൃഷ്ടിയിൽ
    – സോമനാഥൻ പി

അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷകളുടെ ഭാഷാസൂത്രണം
    – ജോസഫ് കെ ജോബ്

തലശ്ശേരിരേഖകളും നിഘണ്ടുക്കളും ഭാഷയുടെ വികാസചരിത്രത്തിൽ
    – ജോസഫ് സ്കറിയ

ഉച്ചാരണവും പാരമ്പര്യങ്ങളും
    – സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

കേരള ഭാഷകൾ, മലയാള ഭാഷണം: വികസനവും സമന്വയവും
    – പി.ശ്രീകുമാർ

Scroll to Top