സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം അറിവതിരുകളും എതിർഭാവനകളും

mayalapachcha 10 – 2020 feb D

ഭാഗം 1- വിചാരം

പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാനം ഒരു വീണ്ടുവിചാരം
    – എൻ. അജയകുമാർ

അതിരുകളും ആത്മസാധൂകരണവും
    – സുനിൽ പി. ഇളയിടം

സാഹിത്യചരിത്രത്തിനൊരു രൂപരേഖ
    – എൻ.സി.ഹരിദാസൻ

ആധുനികതാവാദം സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിൽ
    – ഡോ.എം.ആർ. രാജേഷ്

സാഹിതീയതയുടെ ചരിത്രവിചാരം
    – ജിഷ ആർ.

ഭാഗം 2- പുനർവായന

എഴുത്തമ്മമാർ മറ(യ്)ക്കപ്പെടുമ്പോൾ:
    – ഡോ.പി. ഗീത

സൗന്ദര്യദേശങ്ങൾ: സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം
    – കെ.വി. ശശി

പദ്യസാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ എഴുത്തുകാരികൾ 
    – നിമ്യ. പി.

മലയാളസാഹിത്യവിമർശനം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു!
    – ആതിര കുഞ്ഞുമോൻ

നാടൻപാട്ടുകളുടെ അപരവൽക്കരണം
    – സിൻ്റെ കോങ്കോത്ത് എ.

തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട നാടോടിവിജ്ഞാനീയവും നാടൻ കലകളും
    – ഷിംന എം.കെ

സാഹിത്യ ചരിത്ര വിജ്ഞാനീയവും മലയാള നോവൽ സാഹിത്യചരിത്രവും
    – രമ്യ എസ്.

മലപ്പുറം പടപ്പാട്ടിലെ ചരിത്രവായന
    – ഫെമിന സി.പി

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം (ചരിത്രപരമായ വായന)
    – റീന സി.

ഭാഗം 3 - അന്വേഷണം

സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം: സാധ്യതകൾ, നിലപാടുകൾ
    – ഡോ. പി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

ശാസ്ത്രസാഹിത്യം: പരികല്പനയും പ്രതിനിധാനവും
    – ഡോ: സരിത, കെ. ആർ

സാഹിത്യചരിത്രത്തിലെസാഹിത്യസങ്കല്പം
    – രമ്യ കെ.

രാമചരിതപഠനങ്ങളുടെ ചരിത്രാത്മകത സിംപ്ൾ
    – എ.ഇക്സൈഡ്

സാഹിത്യം – ദേശം – മതം: ചരിത്രരചനയുടെ നരവംശീയ കാഴ്ചകൾ
    – സാലിം സംഗീത്

സാഹിത്യചരിത്രവും അന്തർവിദ്യാപഠനവും
    – ഡോ. ആനി തോമസ്

പാഠാദേശത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ
    – അനുശ്രീ ചന്ദ്രൻ സി

Scroll to Top