യാത്ര, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം

mayalapachcha 9 -2019 august

ഭാഗം 1- യാത്ര: സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയവും

സ്ഥലം മാർഗം യാത്ര: മണിപ്രവാളത്തിലെ ഭാവനാദേശങ്ങൾ
    – ഡോ. ദിലീപ്‌കുമാർ കെ.വി.

യാത്രാനുഭവം-ചില ചിന്തകൾ
    – ഡോ.പി.രൺജിത്

പെൺയാത്രക്കുറിപ്പുകളിലെ വിടവുകൾ
    – ഡോ. ജിസാ ജോസ്

സഞ്ചാരാധുനികതയും കുടിയേറ്റവും
    – യാക്കോബ് തോമസ്

ഹൈറേഞ്ച്: അപരദേശത്തിൻ്റെ ഭൂപടം
    – കെ.പി. ജയകുമാർ

യാത്ര, എഴുത്ത്, സൈബറിടങ്ങൾ: സമകാലികയാത്രയുടെയും യാത്രയെഴുത്തിന്റെയും സാംസ്കാരികവിശകലനം
    – സൗമ്യ തോമസ്

ഭാഗം 2- യാത്ര: സാഹിത്യം, അനുഭവം, പാഠം

അഗസ്ത്യാർകൂടയാത്ര: ചരിത്രം, മിത്ത്, യാഥാർത്ഥ്യം
    – ഡോ. ദിപു പി കുറുപ്പ്

പലായനവും സ്വത്വസംഘർഷവും ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ 
    – ഡോ. സുഷമകുമാരി കെ.എസ്..

സാംസ്കാരിക ബഹുത്വം: സമകാലിക മലയാളപ്രവാസനോവലുകളിൽ
    – ഡോ. ജെയ്‌സി ഡേവിഡ്

സാഹിത്യചരിത്രങ്ങൾ തമസ്കരിച്ച പെൺയാത്രാഖ്യാനങ്ങൾ
    – ലേഖ എൻ.കെ.

സ്ത്രിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകൾ: ഉണ്ണി ആറിന്റെ ആനന്ദമാർഗ്ഗത്തിൻ്റെ വായന
    – ശ്രീയ പി.ജി.

യാത്രാബിംബങ്ങളുടെ ആഖ്യാനസവിശേഷതയും സാമൂഹിക ചിത്രണവും, ‘പഥേർ പാഞ്ചാലി’ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം 
    – ഹിര

Scroll to Top