ഭാഷാശാസ്ത്രം: വഴികളും നോട്ടങ്ങളും

malayalapachcha 8 – 2019 feb D

ഭാഗം 1- വിചാരം

ഭാഷാശാസ്ത്രം : പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ
    – ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ

സംസാരിക്കുന്ന ജീവിവംശം
    – ഡോ. ടി.ബി.വേണുഗോപാലപ്പണിക്കർ

Chomsky’s Universal Grammar
    – Dr. K.N. Anandan

അർത്ഥത്തിന്റെ ‘മേൽ’നോട്ടം: ധൈഷണിക അർത്ഥവിചാരം
    – ഡോ.പി.എം. ഗിരീഷ്

ഭാഷാശാസ്ത്രം വ്യാകരണത്തെ നോക്കുമ്പോൾ
    – ഡോ. സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

ഭാഷാവിജ്ഞാനവും വായനയുടെ വൈവിധ്യവും ലകാനിയൻ സമീപനം
    – ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ വട്ടമറ്റം

മാപ്പിള സ്ത്രീസ്വത്വനിർമിതിയും ഭാഷാമനോഭാവവും
    – ഡോ. ജമീൽ അഹമ്മദ്

ഭാഷയുടെ ശ്രീകോവിലും ചവറ്റുകുട്ടയും
    – ഡോ. ജോസഫ് സ്കറിയ്യ്

ഭാഷാലിംഗാവബോധം-വ്യവഹാരാപഗ്രഥനം
    – ഡോ. സീമാ ജെറോം

ഭരതനാട്യത്തിലെ ഹസ്താഭിനയവും ധൈഷണികതയും: ഒരാമുഖം
    – മീനാക്ഷി എസ്.

കേരളപാണിനീയവും പ്രയോഗവിജ്ഞാനവും
    – അൻവർ അലി എൻ.

പ്രയോഗവിജ്ഞാനം: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും
    – ഡോ. സുമി ജോയി ഒലിയപ്പുറം

സാഹിത്യവും സങ്കല്പനവും:ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്ര അപഗ്രഥനം
    – ശരത് ചന്ദ്രൻ

പ്രകാരപ്രത്യയങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും പ്രകരണവും ബഷീർ കൃതികളിൽ
    – വിഷ്ണുപ്രസാദ് സി.ബി.

പാരിമാണികങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി-ഒരു വാക്യഘടനാ വിശകലനം
    – ഡോ. സൗമ്യ പി.എൻ.

രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും 
    – സുചേത് പി.ആർ.

ചെട്ടികളുടെ അധിവാസസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥലനാമങ്ങളിൽ
    – കലാചന്ദ്രൻ

Scroll to Top