കേരളീയ ആധുനികത: വിചാരവും വായനയും

malayalapachcha 7 – 2018 august

ഭാഗം 1 - കേരളീയ ആധുനികത - വ്യവഹാരങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും

ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും- ഒരാമുഖം
    – യാക്കോബ് തോമസ്

കേരളീയനവോത്ഥാനവും സർക്കസ്സും: പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ
    – ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട്

കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും
    – രാജേഷ് ചിറപ്പാട്

ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും: കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന
    – ഡോ. സനിത എൻ.ജി

ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ
    – കലേഷ്. എം. മാണിയാടൻ

മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും
    – ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല

ഭാഗം 2 - കലയിലെ ആധുനികത

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും
    – ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ

കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ
    – ഡോ. ദേവി കെ വർമ

കളമെഴുത്ത്: ദ്രാവിഡ-കീഴാളവൽക്കരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും
    – ഷിബി കെ.

ഭാഗം 3 - ആധുനികതയുടെ ശരീരം

ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരളചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും
    – ഡോ. അജയ് ശേഖർ

ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം സുനിൽ
    – കുമാർ കെ. കെ.

കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത
    – രമ്യ പി.പി.

നവോത്ഥാന ആധുനികതയും ആധുനിക പുരുഷസ്വത്വങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും: തകഴിയുടെ കയറിൽ ചിഞ്ചു
    – ഗീതു ദാസ്

പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ -ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം
    – അക്ഷയ ടി.എസ്.

സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ പരിണാമ വഴികൾ
    – ദിവ്യ കെ.

മുസ്ലീം സ്ത്രീ: ശരീരം, സമൂഹം
    – സബീനാ ഭാനു.എം

ഭാഗം 4 - പരിഷ്കരണവഴികൾ

അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും
    – ഡോ.ഗായത്രി കെ.പി

ആദിവാസിയുടെ ആധുനികത മുള്ളക്കുറുമരുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ പരിണാമങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ
    – ബിജു കെ കെ

ശുചിത്വം-ആധുനികതയും വർത്തമാനവും പ്രതിഭാ
    – ഗണേശൻ

കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും
    – ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ

Scroll to Top