14-ആം ലക്കം
2022

അപസർപ്പകസാഹിത്യം കല, സമൂഹം, രാാഷ്ട്രീയാം

മലയാളവിഭാഗം, കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ 

Malayalpacha14-2022

Latest Articles

ഭാഗം 1
ജനപ്രിയ ആധുനികതയുടെ അക്ഷരരൂപം - ഡോ. യാക്കോബ് പിന്നമസ്
അപസർപ്പകനോവലുകളുടെ ഭാവുകത്വപരിണാമം - ഡോ. ജൈനിമോൾ കെ.വി.
അന്വേഷണം, പരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണം - ഡോ. ഷിമി പോൾ ബേബി

ഭാഗം 2

അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങളും ഗോഥിക് പാരമ്പര്യവും - ഡോ. രാജശ്രീ ആർ.
ആഖ്യാനത്തിന്റെ അപസർപ്പക (സമ) വാക്യങ്ങൾ - വിഷ്ണുകൃഷ്ണൻ ആർ.
കുറ്റാന്വേഷണനോവൽ: ആഖ്യാനവും സൈബർഭാവനയും - സംഗീത് മാത്യു
കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിലെ പുത്തൻ പ്രവണതകൾ - ഡോ. സജു മാത്യു
സംവേദനത്തിന്റെ ലാവണ്യത
- രമ്യ കെ
കോസി മർഡർ മിസ്റ്ററിയും ആഖ്യാനസവിശേഷതകളും  - ഹെൽബിൻ ആൻ്റണി
സമകാലീന മലയാള അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങളുടെ കവർച്ചിത്രങ്ങൾ . - ജയശ്രീ എസ്
കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിലെ പുത്തൻപ്രവണതകൾ - അന്ന ഷിൻ്റ റ്റി.സി.
ഡിറ്റക്ടീവ് പ്രഭാകരൻ: ആഖ്യാനവും രാഷ്ട്രീയവും - അനു ജെയിംസ്
കുറ്റാന്വേഷണനോവൽ: ആഖ്യാനവും സംസ്കാരവും - ഇന്ദുശ്രീ കെ.

ഭാഗം 3

പോസ്റ്റ്ഹ്യൂമൻ വിചാരമാതൃകയിലെ ആന്തരികവൈരുധ്യങ്ങൾ ഒരു - ആമുഖം
തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിചരിത്രവും എഴുതപ്പെട്ട സാമൂഹികചരിത്രവും: ഒരു മാനവികാനന്തരകാല അന്വേഷണം - മനോജ് വി.എസ്.
മാനവാനന്തര ദർശനങ്ങളിലെ പ്രതിഭാസവിജ്ഞാനീയ വേരുകൾ - ഗാസ്പർ കെ.ജെ.
യാത്രയും യാത്രാഖ്യാനവും മാനവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ - സൗമ്യ തോമസ്
പോസ്റ്റ്ഹ്യൂമൻ വിചാരമാതൃകയിലെ ആന്തരികവൈരുധ്യങ്ങൾ ഒരു - ആമുഖം
തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിചരിത്രവും എഴുതപ്പെട്ട സാമൂഹികചരിത്രവും: ഒരു മാനവികാനന്തരകാല അന്വേഷണം - മനോജ് വി.എസ്.
മാനവാനന്തര ദർശനങ്ങളിലെ പ്രതിഭാസവിജ്ഞാനീയ വേരുകൾ - ഗാസ്പർ കെ.ജെ.
Scroll to Top